Тестване на лазерни съоръжения за безопасност

Тестване на лазерни съоръжения за безопасност

 
Нашата лаборатория за лазерна безопасност може да извършва тестване на различни лазери и лазерни съоръжения за тяхното съответствие със стандартите за лазерна безопасност и по-специално със стандарта  IEC/EN 60825
, валиден на територията на Европейския съюз, а от 2009г. и на територията на Руската федерация.


Измервани параметри

 ·        дължина на вълната на лазерното излъчване

·        мощност на лазерното лъчение

·        енергия на лазерното лъчение

·        плътност на мощността

·        плътност на енергията

·        диаметър на лазерния лъч

·        разходимост на лазерния лъч

        

Определяне на стандартизационни характеристики

 1.     Определяне на класа на потенциална опасност на лазери и лазерни съоръжения за класове  1, 1М, 2, 2М, 3А, 3R и 4, съгласно класификацията на стандарта IEC/EN 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения"

2.     Определяне на достижимите граници на емисия (ДГЕ)

3.     Определяне на лазерно опасната зона (номинална зона на опасност)

4.     Определяне на минималното безопасно разстояние

5.     Съответствие с максимално допустимото облъчване


По резултатите от теста се издава официален протокол / заключение.