Лаборатория по лазерна безопасност

Лазерна безопасност
ЛАБОРАТОРИЯ "ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ"

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за измерване на основните технически и физични характеристики на лазерното лъчение в максимално широк спектрален и времеви диапазон.

Апаратурата позволява прецизно измерване на мощността и енергията на лазерното излъчване, генерирано от практически всякакви лазерни източници от обхвата на международните стандарти по лазерна безопасност.

 


Измерителната апаратура е комплектована с детектори на лъчева мощност и енергия със следните характеристики:

Спектрален диапазон - от 190 нм до 20 мкм.

Измервана мощност от 10-9 Вт. до 3 Вт.

Измервана енергия от 10-9 Дж. до 2 Дж.

Точност от +/- 3 до 7%

 

Разполагаме и с прибори за измерване на средна и висока лъчева мощност в:

Спектрален диапазон - от 0,2 до 20 мкм.

Измерителен диапазон - от 200 Вт. до 10 кВт.

 
а също и с

 
Апаратура за спектрални измервания:

Спектрометър модел HR4000CG за UV-NIR, производител Ocean Optics

 

Апаратура за дозиметричен контрол:

 Лазерен дозиметър "Ладин", производител Туламашзавод АК


Дейност на Лабораторията

 
  • Подпомагане на конструктори на нови лазерни продукти, а също производители и ползватели на такива при оценяването на съответствието на продуктите към изискванията за лазерна безопасност;

  • Подпомагане на производители и потребители при изграждане и поддържане на система за контрол на спазването на това съответствие;

  • Изпълнение на поръчки за измерване на физични параметри на лазерното лъчение, издаване на протоколи от измерванията;

  • Изпълнение на поръчки за тестване на лазерни устройства съобразно изискванията на стандарта за лазерна безопасност БДС/EN/IEC 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения", определяне на стандартизирани в тези норми характеристики, издаване на тест протоколи;

  • Тестване на новосъздадени и произвеждани лазерни устройства за съответствие с условията за СЕ маркиране;

  • Външни инспекции на лазерни устройства;

  • Изготвяне на технически препоръки за привеждане на използвано старо оборудване към изискванията на действащите стандарти;

  • Изпълнение на поръчки за изработване и внедряване на потребителски системи за контрол на лазерната безопасност;

  • Изпълнение на заявки за обучение по лазерна безопасност на оператори, конструктори и технолози на лазерни машини;
 

    Тестване на лазерни съоръжения за тяхната безопасност